Advies & Verhuur

Wij helpen jou graag bij het aankleden van je woning, kantoor of bij een project. 

Persoonlijk interieuradvies

gratis

Je hebt je oog laten vallen op een van onze designs maar je twijfelt of dit past in je huis? In onze showroom staan wij voor je klaar om je te voorzien van handige tips en tricks bij het inrichten van je woonruimte.

✓ je woning voelt weer als thuiskomen

✓ je woonstijl laat zien wie je bent

✓ je bespaart tijd, geld en moeite

Zakelijk interieuradvies

gratis

De inrichting is het visitekaartje van elk bedrijf, zowel voor de klanten als de medewerkers. Een goed doordacht interieur is daarom onmisbaar. Voor kantoren en zorgomgevingen denken we mee bij het verzorgen van enkele meubelstukken tot het algehele interieur.

✓ positief imago doordat de identiteit aansluit met het interieur

✓  duurzame werkomgeving die bijdraagt aan de gezondheid, productiviteit en circulaire economie

✓ de investering blijft altijd binnen het budget

Verkoopstyling

20% van verkoopprijs

Een ingerichte woning of gemeubileerd pand wordt beter verkocht dan dat het leeg is. Het is niet alleen esthetisch aantrekkelijker maar het geeft ook de koper de mogelijkheid om de ruimte in te schatten. Voor particuliere huiseigenaren, makelaars en projectontwikkelaars stellen wij onze collectie ter beschikking voor verhuur.

✓ er worden sfeervolle ruimtes gecreëerd zodat de potentiele kopers op hun gemak voelen

✓  inclusief leveren, monteren en ophalen

✓ de investering wordt met maximaal resultaat terugverdiend

Decor/Rekwisiet

gratis, 20% van verkoopprijs

Voor de tijdelijke aankleding tijdens fotoshoots, filmproducties, commercials, presentaties of events is het mogelijk om onze meubels, verlichting en woonaccessoires als decorstukken voor een korte of lange periode te huren.

✓ geschikt voor diverse stylingmogelijkheden die net dat beetje extra geven

✓ inclusief leveren, monteren en ophalen

geen kosten bij een vermelding van TheReSales in tijdschriften

Voor een persoonlijk interieuradvies verwelkomen wij jou graag in onze showroom. Wij gaan als volgt te werk bij zakelijk interieuradvies, verkoopstyling en decor/rekwisiet:

 1. Kosteloos oriënterend gesprek in onze showroom of op locatie
 2. Op basis van de inventarisatie wordt een offerte per email verstuurd
 3. Bij getekend akkoord vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats in onze showroom of op locatie
 4. Er volgt een digitaal interieur- of meubelplan
 5. Op de afgesproken data worden onze objecten geleverd, gemonteerd en opgehaald

Tarieven

Persoonlijk interieuradvies is gratis bij aankoop van minimaal 1 meubelstuk, verlichting en/of woonaccessoire.

Zakelijk interieuradvies is gratis bij aankoop van minimaal 1 meubelstuk, verlichting en/of woonaccessoire.

Algemene Voorwaarden Verhuur

Artikel 1: Algemeen
Op al onze huurovereenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2: De overeenkomst
Een huurovereenkomst komt slechts tot stand als het huurcontract door de huurder is ondertekend.

Artikel 3: Prijzen
Al onze verhuurprijzen zijn in euro en exclusief btw, vervoers- of verzendkosten, en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Huurtermijn

 • De huurtermijn wordt afgesproken in de huurovereenkomst, maar meer specifiek vangt de huurtermijn aan op de datum dat het design meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire wordt opgehaald door huurder of de datum waarop het meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire wordt bezorgd door TheReSales bij de huurder.
 • De huurtermijn eindigt wanneer de huurder het meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire retourneert bij TheReSales of de datum dat TheReSales het meubel ophaalt bij de huurder.
 • De huurtermijn eindigt in principe na de overeengekomen periode in de huurovereenkomst. Een uitzondering hierop is wanneer TheReSales het gehuurde meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire niet kan komen ophalen door toedoen van de huurder. In dit geval wordt de extra periode tot TheReSales het gehuurde meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoirel terug in zijn bezit heeft in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 5: Levering/Ophaling

 • Levering/Ophaling door TheReSales of derden: de aangegeven levertijden/ophaaltijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet gevergd kan worden van TheReSales, zal de levertijd/ophaaltijd verlengd worden met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van de omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag en ophaaldag aanwezig is voor de in ontvangstneming en teruggave van het gehuurde meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire. Indien dit niet het geval is bij de levering of ophaling heeft TheReSales het recht het gehuurde meubelstuk, de verlichting en/of woonaccessoire terug mee te nemen en de (extra)  transportkosten hiervoor in rekening te brengen.

Artikel 6: Algemeen

Zowel bij ophaling/aflevering door de huurder bij TheReSales, als bij een eventuele levering/ophaling aan het adres van de huurder, moet de huurder voldoende mankracht voorzien om het gehuurde meubel in en uit te laden. Bij ophaling/aflevering door de huurder bij TheReSales moet de huurder voldoende beschermmateriaal voorzien voor het veilig vervoeren van het artikel.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 • De gehuurde meubels blijven ten allen tijden eigendom van TheReSales, ongeacht de duur van de overeenkomst.
 • De verhuurder heeft niet het recht het gehuurde goed te ontvreemden, te verpanden, te verhuren of ten behoeve van derden te bezwaren.
 • Het verhuren aan derden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheReSales.
 • TheReSales is ten alle tijden bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de huurder niet tijdig betaalt en/of in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • De huurder zal TheReSales onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij TheReSales per direct hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder meedelen waar de betreffende zaak zich bevindt. Bij beslag op het gehuurde goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van TheReSales.
 • De huurder zal per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg wordt vastgesteld in de overeenkomst. Indien de huurder de waarborg niet voldoet voor de aanvang van de huurtermijn, kan TheReSales de overeenkomst eenzijdig beëindigen en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft TheReSales het recht om door de huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De waarborgsom wordt niet cash terugbetaald aan de huurder door TheReSales, tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld in de overeenkomst. De waarborgsom wordt binnen de 7 werkdagen via een bankoverschrijving teruggestort op de rekening van de huurder.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid/Risico

 • De aansprakelijkheid en risico van het gehuurde goed gaan over naar de huurder tijdens de huurtermijn (zie art. 4) en zolang het gehuurde goed niet terug in het bezit is van TheReSales. Tijdens deze periode is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing, of beschadiging van het gehuurde goed.
 • Eventuele schade aan het gehuurde meubel wegens diefstal, vermissing of beschadiging zal door de huurder worden vergoed. De vervangwaarde van het meubel is de verkoopprijs zoals vermeld in de online shop en dient betaald te worden door de huurder bij totaal verlies. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de diefstal, vermissing, of beschadiging schuld heeft. De huurder dient zijn risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren. Schade aan het gehuurde dient binnen 24 uur na de ontdekking, of het ontstaan ervan, aan TheReSales te worden gemeld.
 • Herstellingen aan het gehuurde goed mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van TheReSales gebeuren door de huurder, of derden ingehuurd door de huurder.
 • Bij diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan TheReSales te melden en aangifte doen bij het politiebureau. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan TheReSales overhandigd.
 • Het gehuurde goed mag uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe het bij het aangaan van de overeenkomst is bestemd.

Artikel 9: SCHADEFORMULIER
De huurder inspecteert samen met een medewerker van TheReSales het gehuurde meubel op uiterlijke waarneembare gebreken. Eventuele gebreken worden vermeld op het schadeformulier, voorzien door TheReSales, en in 2 exemplaren door beide partijen ondertekend. Het gehuurde meubel wordt geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals vermeld op het ondertekende schadeformulier. Bij terug in bezitneming van het gehuurde meubel door TheReSales wordt het ingevulde schadeformulier samen met de huurder vergeleken met de huidige staat van het gehuurde goed. Eventuele schade is ten laste van de huurder (zie Artikel 8)

Artikel 10: Annuleren
Het is mogelijk voor de verhuurder om de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren voor levering van het meubel heeft plaats gevonden. Indien TheReSales al kosten heeft moeten maken zullen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Betaling
Het tijdstip wanneer het huurbedrag betaald moet worden door de huurder wordt vermeld in de afgesloten overeenkomst.

Artikel 12: Geschillen
Op de huurovereenkomst tussen TheReSales en de huurder waarop deze huurvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten of heb je een speciale zoekopdracht? Laat het dan snel weten en wij gaan voor je aan de slag!